2 דקות קריאה
24 Feb
24Feb

היום אדון מעט בביקורות ציוד בבריכות השחיה ובחופי הים במדינת ישראל 

בטרם תפתח עונת הרחצה הרשמית במדינת ישראל על כל בריכת שחיה וחוף ים לבצע ביקורת ציוד של כלל הציוד הרפואי בבריכה / חוף הים 

יש להצטייד באישור על ביצוע הביקורת וכי כל הציוד עומד בתקנים המתאימים ונמצא פיזית במקום

הבביקורת כוולת את כל הציוד בחדר המוגדר כמרפאה וכללת ציוד קבוע וציוד מתכלה 

הביקורת כוללת את כל תיקי הציוד הרפואי תיק החייאה תיק חבישה 

הביקורת כוללת את הדפיברילטור במקום והאם כל חלקיו בתוקף 

על הבריכה / חוף לקבל אישורים כתובים מהחברה אשר ביצעה את הביקורת כי כל הציוד תקין ובתוקף 

על פי תקנות משכרד הבריאות חובה המתאות ציוד עזרה ראשונה בצמוד לעמדת ההצלה

"ב. עמדת הצלה (תקנה 16 (ñ תשומת הלב למספר נקודות בהקשר זה. האחת היא כי על מחזיק הבריכה, בהתייעצות עם המציל, לקבוע את מיקום עמדת ההצלה. אפשר שמיקומה ישתנה במהלך היום, הכל כדי להבטיח למציל גישה מיידית למים ותצפית נוחה על שטח בריכת השחיה. הנקודה השניה נוגעת לכך שמלבד ציוד הצלה (ראו התוספת החמישית לתקנות) החייב להימצא דרך קבע בעמדת ההצלה, יימצא בה או בסמוך לה, בנוסף, ציוד עזרה ראשונה כמפורט בחלק א לתוספת הששית, אם המציל משמש לפי התקן בתוספת הרביעית גם כמגיש עזרה ראשונה. ציוד זה מצומצם בהיקפו מזה המצוי במרפאה הקבועה ( השווה את חלק א' לחלק ב' בתוספת הששית) ויכול לבוא מתוך הציוד במרפאה. שלישית, הוטלה חובה על המציל לדווח למחזיק הבריכה על חוסר בציוד הצלה ועזרה ראשונה. במצב של חוסר אסור למחזיק הבריכה להתיר רחצה כל עוד לא הושלם החוסר "

בבריכת השחיה חובה שיוקצה חדר לצורכי מרפאה וישמש ככזו על פי תקנות משרד הפנים חובה שימצא בחדר זה ציוד עזרה ראשונה על פי הנספח שמצורף לתקנות 

"3.3.1.21 באתר בריכת שחיה יוקצה חדר שממדיו ופתחיו יתאימו למתן עזרה ראשונה ולאחסון ציוד עזרה ראשונה בהתאם לתקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), ,החדר ימוקם, ככל הניתן במפלס שבו  מצויה בריכת השחיה; המקום כאמור יכלול, בין השאר, כיור, חיבור למים זורמים וחיבור לביוב, ותישמר דרך פנויה שתאפשר לאמבולנס גישה בסמוך, ככל הניתן, לאותו מקום "

מכאן נעבור ונדון מעט במציל הבריכה 

על מפעיל הבריכה להחזיק מציל אשר עומד במספר תנאים אותם קבע משרד הפנים ועל מציל הבריכה לעמוד בהם 

"מחזיק בריכת ש חיה לא יעסיק אדם, ואדם לא יעסוק, כמציל בבריכת ש חיה א לא א ם בן אותו אדם - (ו) בעל תעודת מקצוע ש ל מציל מטעם מ שרד ה תעשיה המסחר והתעסוקה (להלן - מ שרד התמ״ת); (2 (עבר הכשרה נאותה בעזרה ראשונה ל פי תכנית ההכשרה המפורטת בחלק א׳ לתוספת הראשונה ש הועברה ואושרה ב ידי מי ש הוא בעל ה כשרה ו ניסיון ש ל ח ובש לפחות בהתאם לטופס שבחלק ג לתוספת השניה; (3 (עבר אחת לשנתיים ממועד תחילת העסקתו רענון נאות בעזרה ראשונה, לפי התכנית המפורטת בחלק ב׳ לתוספת השניה, ש הועבר ואושר ב ידי מי ש הוא ב על הכשרה ו ניסיון ש ל ח ובש בהתאם לטופס שבחלק ג׳ לתוספת השניה; "

דהינו על מציל הבריכה לעבור קורס עזרה ראשונה בסיסי במהלך הכשרתו בסך 44 שעות ופעם בשנתיים לעבור רענון עזרה ראשונה של 9 שעות רענון 

בנוסף למציל הבריכה יש גורם רפואי נוסף שהינו או מגיש עזרהראשונה או חובש אשר יהיו בשטח הבריכה וגם הם מוגדרים בתקנות בריכות הרחצה של משרד הפנים 

"9) .א) מחזיק בריכת שחיה לא יעסיק אדם, ואדם לא יעסוק, כמגיש עזרה ראשונה או כחובש, לפי הענין, בבריכת שחיה אלא אם כן אותו ארם - ( ו) הוא אח הרשום בפנקס כמשמעותו בתקנות בריאות העם(עוסקים בסיעוד , חובש ש הוכשר בצבא הגנה לישראל או בבתי חולים), התשמ״ט-1988 0 יבמסגרת אחרת כגון אגודת מגן דוד אדום בישראל לפי חוק מגן דוד אדום, , פאראמדיק או רופא, או שעבר הכשרה נאותה כמגיש עזרה  ראשונה תש״י- 950 ו ראשונה או כחובש לפי האמור, בהתאמה, בחלק א׳ או ב׳ לתוספת הראשונה שהועברה ואושרה ב ידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש בהתאם לטופס שבחלק ג׳ לתוספת השניה: (2 (עבר אחת לשנתיים, ממועד תחילת העסקתו, רענון נאות בעזרה ראשונה, לפי התכנית המפורטת בחלק ב׳ לתוספת השניה, שהועבר ואושר בידי מי שהוא לפחות בעל הכשרה של חובש בעל ניסיון בהתאם לטופס שבחלק ג׳ לתוספת השניה. (ב) על אחד לפחות מפרטי הלבוש של מגיש עזרה ראשונה או חובש בשעת מילוי תפקידו שהם חולצה או מכנסיים, יירשם ״מגיש עזרה ראשונה״ או ״חובש״, בהתאמה, בצבעים נוגדים(קונטרסטיים)(כגון פריט הלבוש יהיה עשוי מחומר מאט שאינו בוהק וצבעו צהוב או כתום והכיתוב בשחור, או פריט ה לבוש בצבע בתום והכיתוב בכחול); ג דל ה אות לא יפחת מ־10 ם״מ, בגופן(פונט) מרים תם או אריאל מעובה %15 מגובה האות. (ג) מגיש עזרה ראשונה או חובש - (1 (יגיש עזרה ראשונה לנפגעים באתר בריכת השחיה, ויהיה זמין, בכל עת, להגשת עזרה כאמור: (2 (ש משמש בתפקידים נוספים באתר בריכת השחיה, יעסוק בעת אירוע אך ורק כמגיש עזרה ראשונה או כחובש, לפי הענין "

בבריכת השחיה יהיה בכל העת יומן מבצעים בו יתועדו כל הארועים אשר קראו בבריכה לרבות מקרים רפאוים בהם טיפל חובש מגיש עזרה ראשונה על פי התקנות :

"23) .א) מחזיק בריכה ינהל יומן לפי הטופס שבתוספת השביעית ובו יירשמו כל האירועים שאירעו בבריכה, לרבות אירועים שבהם טיפל, לפי הענין, מגיש עזרה ראשונה או חובש"

על המציל לעבור הכשרה בת 44 שעות הכוללת את הנושאים הבאים :

חלק א: תכנית ה כשרה בעזרה ראשונה ל מגיש עזרה ראשונה ו למציל תנאים להסמכה: ציון שלא יפחת מ-85) מתוך ציון מרבי של 100 (בכל אחד מבין מבחן עיוני ומבחן מעשי מסכמים

.מבוא לעזרה ראשונה אנטומיה 

 .פגיעות ראש 

 פיזיולוגיה כללית 

 .החייאה בסיסית למבוגר 

 .פגיעות חזה 

 החייאה בסיסית למבוגר 

 .פגיעות בבטן  

 .שברים בגפיים כולל קיבוע טבעי 

החייאת ילדים ותינוקות 

שברים בעמוד השדרה הגבי 

 .טביעה במים מתוקים, מי ים, ומי ים המלח

.מצבי חירום נשימתיים 

 .קיבוע ללוח גב(צווארונים)

 .החייאה בעזרת מכשירים (מפוח )

.פגיעות צלילה 

 להנשמה מבוגר וילד, מנתבי אוויר, חיץ להנשמה, מסכות כים, שימוש בחמצן) 

פגיעות מבעלי חיים - כולל בעלי חיים ימיים ( מדוזות)

 .מחלות לב(כולל דום לב) 

 .פגיעות אקלים (מכת חום, 5.0 התייבשות, שיזוף יתר) 

.תרגול החייאה בסיסית ובאמצעות  מכשירים

  .כוויות כולל חומרים כימיים - 

 .מצבי חירום רפואיים (זעזוע מוח, 5.1 עילפון, אפילפסיה, ^\.כ) ,סוכרת) ועד

סבב מיידי בטראומה, וארגון השטח 

 .מחלות זיהומיות, דרכי מיגון 1 (כגון כפפות, משקפיים) 

 .תרגול וחזרה בהחייאה וטראומה 

 .מבוא לטראומה וקינמטיקה 

 .שמירה על נתיב אוויר בטראומה, 

.מבחנים עיוניים ומעשיים 

 ושמירה על עמוד שדרה צווארי בטראומה 

 .הלם 

  .טכניקות לעצירת שטפי דם

רענון למצילים יכלול את הנושאים הבאים :

חזרות בהחייאה בסיסית מבוגר וילדים כולל מכשור החייאה 

חזרה על מצבי חירום רפואיים(עלפון, אפילפסיה,, זעזוע מוח, מכת חום, התייבשוח, פגיעות מבעלי חיים ימיים - מדוזות)

שמירה על עמוד שדרה צווארי, לרבות קיבוע  ללוח גב 

 הלם לסוגיו ־ כולל טכניקות לעצירת שטפי דם  חיצוניים

 טיפול ראשוני בשברים 

 סיכום הרענון 

מעבר להכשרות המצילים והצוות עזרה ראשונה סביב הבריכה ישנו ציוד חובה שימצא בצמוד לעמדת ההצלה ובהישג ידו של המציל 

גלגל הצלה

 מוט שאורכו חמישה מטרים לפחות עם אנקול הצלה בקצהו

אמצעי בריזה שיאפשר כריזה לציבור במתו־ בריבת 

 משרוקית 

בעמדת ההצלה יהיו ציוד עזרה ראשונה על פי התקנות עמדת העזרה ראשונה תכלול בתוכה:

ערכת החייאה1

ערכת טראומה  כוללת: מפוח הנשמה סיליקון למבוגר 1 תחבושת אישית 10 הכולל מסכה ושקית העשרה תחבושת בינונית 2 מפוח הנשמה סיליקון עם מסיכות 1 לילד ולתינוק כולל שקית העשרה מנתבי אויר בגדלים

 משולש בד וסיכות בטחון 5

 סקשן - שואב הפרשות ידני 1

 חוסם עורקים סיליקון 2

 2 חחבושת לכוויות

 2 קטטר לשאיבה מסי 18 ,8 2 מכל גודל 

מספרים 1 

מכל חמצן אלומיניום 3 ליטר 

1 צווארון מתכוונן לחמישה גדלים

 1 וסת פין אינדקס

 1 ערכת עירוי ליטר אחד (לשימוש 2 רק למי שהורשה לבצע עירויים) 

מסיכת חמצן %100 למבוגר 1 

מסיכת חמצן %100 לילד 1 

כפפות חד פעמיות 4 זוגות

 תיק נשיאה מתאים 1

 תרמיל נשיאה 1

 לוח גב הכולל שלוש רצועות 

מעבר לציוד זה אשר ימצא בעמדת ההצלה יהיה חדר שיוגדר כמרפאה ובו ימצא הציוד הבא:

ארון אחסון 

ציוד החייאה וחמצן

 כסא 

מסכת כיס להנשמה

 מנתב אויר 00 

עגלה / שולחן טיפולים 

 מנתב אויר 0 

 מנתב אויר 1 

 ערכת חמצן ניידת

 מנתב אויר 2 

ערכת הנשמה למבוגר

מנתב אויר 3 

ערכת הנשמה לתינוק 

 מנתב אויר 4

 ערכת תרמיל חובש

 מסכת חמצן %100 למבוגר

ערכת עירוי 1 ליטר

מסכת חמצן %100 לילדים

כיור עם מים זורמים 

רשת חבישה מם' 2 Xמטר 25 1

 שמיכה רשת

 חבישה מסי 4 Xמטר 25 1 

מיתקן קיבוע ראש צווארי רב פעמי 

רשת חבישה מס׳ 6 Xמטר 25 1

 ערכת הנשמה למבוגר מפוח הנשמה סיליקון למבוגר י" 1 

תרמיל נשיאה 

 מפוח הנשמה סיליקון לילד

 מכל חמצן אלומיניום 3 ליטר 

 מפוח הנשמה סיליקון למבוגר הכולל מסיכה מם' 5 ושקית העשרה

 וסת פין אנדקס 

 מסכת הנשמה מסי 2 למפוח 

 סקשן - מכשיר שאיבה 

 קטטר לסקשיין מם'18 

4קטטר לסקשיין מסי 8 

. ציוד חבישה

סקשיין -שואב נוזלים

אגד מדבק 100

 מנתב אויר מסי 1 

אגד"3 50 

מנתב אויר מסי 2 

אגד"4 30 

מנתב אויר מם' 3 

 מנתב אויר מסי 4 

איספלנית נייר"

 קטטר שאיבה מם׳ 8

 משולש בד+סיכות בטחון 

קטטר שאיבה מם' 18 

סד פלסטי ליד

 פד גזה סטרילי"3'^3 

 ערכת הנשמה לתינוק 

תרמיל נשיאה 

תחבושת שדה אישית 

 תחבושת לכוויות

 מפוח הנשמה לתינוק הכולל מסיכה מם׳ 0 ושקית העשרה

 אגד צינור מאריך להעשרת חמצן 

אגד"3 

מנתב אויר מסי 00

 אגד"4 

 מנתב אויר מסי 0

  אלונקה מתקפלת 

 קטטר שאיבה מסי 18

לוח גב 

ירצועות ללוח גב

  מד לחץ דם + שרוול לילדים 

צוארון קיבוע מתכוונן 

מסכת חמצן %100 לילדים 

חוסם עורקים

וסת פין אנדקס למכל חמצן 

כר מכוסה בציפית 

 מכל חמצן אלומיניום 3 ליטר

 מד חום 

מסכת חמצן %100 למבוגר

 צנצנת למד חום 

 מסכת חמצן %100 לילד 

מד לחץ דם עם שעון

 צינור לחמצן, משקפיים

סטטוסקופ 

 קיסמי עץ 

שפדל עץ 

 ערכת עירוי 

שקית קירור 

איספלנית נייר"1

 אגן מוגלה פלסטי 

חוסם ורידים 

סיר מיטה פלסטי 

מערכת לעירוי נוזלים 

בקבוק שתן פלסטי 

פד גזה 5 Xסטרילי 

מספריים לחומר עם כפתור 

 פד לחיטוי עור

 פינצטה לגוף זר 

צינור ונפלון מסי 18G 2 

פינצטה כירורגית 

צינור ונפלון מסי 22G 2 

תמיסת saline ליטר

 יומן אירועים 

כפפות חד פעמיות(100 

ערכת תרמיל להגשת עזרה ראשונה הכולל 

 סד פלסטי ליד

קערה ומעמד לקערה 

מספריים לחבישה

 כוסות חד פעמיות

1 חוסם עורקים סיליקון 

אגד אגד מדבק 

 גליל מגבות נייר 

 איספלנית נייר

 פד גזה "X3סטרילי "3

 פד לחיטוי עור 

וזלין משחה 40 גרם 

תחבושת שדה אישית 

 פולידין משחה 50 גרם 

תחבושת  שדה בינונית

 פולידין נוזלי 1 ליטר 

 תחבושת אלסטית 8 ס״מ 

2 מנתבי אויר 1 מכל גודל

תחבושת לכוויות 

סבון נוזלי רפואי 

משולש בד + סיכות בטחון 

 םביעור 

כל מה שצוין בבריכות השחיה תקף לחלוטין לחופי הים ולכן כל החל על בריכת שחיה יחול על חופי הים במדינת ישראל 


להזמנת ביקורת ציוד והדרכות אכנון ניתן להתקשר לטלפון 058-4619948 ונשמח להגיע אליכם 

בהצלחה 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.