בלוג #עזרה ראשונה


24Feb

בלוג העוסק בתקנות והכשרת המצילים בבריכות שחיה וחופי ים אשר מחויבים בביקורות ציוד והכשרות על פי תקנות משרד הפנים

היום אדון מעט בביקורות ציוד בבריכות השחיה ובחופי הים במדינת ישראל 

בטרם תפתח עונת הרחצה הרשמית במדינת ישראל על כל בריכת שחיה וחוף ים לבצע ביקורת ציוד של כלל הציוד הרפואי בבריכה / חוף הים 

יש להצטייד באישור על ביצוע הביקורת וכי כל הציוד עומד בתקנים המתאימים ונמצא פיזית במקום

הבביקורת כוולת את כל הציוד בחדר המוגדר כמרפאה וכללת ציוד קבוע וציוד מתכלה 

הביקורת כוללת את כל תיקי הציוד הרפואי תיק החייאה תיק חבישה 

הביקורת כוללת את הדפיברילטור במקום והאם כל חלקיו בתוקף 

על הבריכה / חוף לקבל אישורים כתובים מהחברה אשר ביצעה את הביקורת כי כל הציוד תקין ובתוקף 

על פי תקנות משכרד הבריאות חובה המתאות ציוד עזרה ראשונה בצמוד לעמדת ההצלה

"ב. עמדת הצלה (תקנה 16 (ñ תשומת הלב למספר נקודות בהקשר זה. האחת היא כי על מחזיק הבריכה, בהתייעצות עם המציל, לקבוע את מיקום עמדת ההצלה. אפשר שמיקומה ישתנה במהלך היום, הכל כדי להבטיח למציל גישה מיידית למים ותצפית נוחה על שטח בריכת השחיה. הנקודה השניה נוגעת לכך שמלבד ציוד הצלה (ראו התוספת החמישית לתקנות) החייב להימצא דרך קבע בעמדת ההצלה, יימצא בה או בסמוך לה, בנוסף, ציוד עזרה ראשונה כמפורט בחלק א לתוספת הששית, אם המציל משמש לפי התקן בתוספת הרביעית גם כמגיש עזרה ראשונה. ציוד זה מצומצם בהיקפו מזה המצוי במרפאה הקבועה ( השווה את חלק א' לחלק ב' בתוספת הששית) ויכול לבוא מתוך הציוד במרפאה. שלישית, הוטלה חובה על המציל לדווח למחזיק הבריכה על חוסר בציוד הצלה ועזרה ראשונה. במצב של חוסר אסור למחזיק הבריכה להתיר רחצה כל עוד לא הושלם החוסר "

בבריכת השחיה חובה שיוקצה חדר לצורכי מרפאה וישמש ככזו על פי תקנות משרד הפנים חובה שימצא בחדר זה ציוד עזרה ראשונה על פי הנספח שמצורף לתקנות 

"3.3.1.21 באתר בריכת שחיה יוקצה חדר שממדיו ופתחיו יתאימו למתן עזרה ראשונה ולאחסון ציוד עזרה ראשונה בהתאם לתקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחיה), ,החדר ימוקם, ככל הניתן במפלס שבו  מצויה בריכת השחיה; המקום כאמור יכלול, בין השאר, כיור, חיבור למים זורמים וחיבור לביוב, ותישמר דרך פנויה שתאפשר לאמבולנס גישה בסמוך, ככל הניתן, לאותו מקום "

מכאן נעבור ונדון מעט במציל הבריכה 

על מפעיל הבריכה להחזיק מציל אשר עומד במספר תנאים אותם קבע משרד הפנים ועל מציל הבריכה לעמוד בהם 

"מחזיק בריכת ש חיה לא יעסיק אדם, ואדם לא יעסוק, כמציל בבריכת ש חיה א לא א ם בן אותו אדם - (ו) בעל תעודת מקצוע ש ל מציל מטעם מ שרד ה תעשיה המסחר והתעסוקה (להלן - מ שרד התמ״ת); (2 (עבר הכשרה נאותה בעזרה ראשונה ל פי תכנית ההכשרה המפורטת בחלק א׳ לתוספת הראשונה ש הועברה ואושרה ב ידי מי ש הוא בעל ה כשרה ו ניסיון ש ל ח ובש לפחות בהתאם לטופס שבחלק ג לתוספת השניה; (3 (עבר אחת לשנתיים ממועד תחילת העסקתו רענון נאות בעזרה ראשונה, לפי התכנית המפורטת בחלק ב׳ לתוספת השניה, ש הועבר ואושר ב ידי מי ש הוא ב על הכשרה ו ניסיון ש ל ח ובש בהתאם לטופס שבחלק ג׳ לתוספת השניה; "

דהינו על מציל הבריכה לעבור קורס עזרה ראשונה בסיסי במהלך הכשרתו בסך 44 שעות ופעם בשנתיים לעבור רענון עזרה ראשונה של 9 שעות רענון 

בנוסף למציל הבריכה יש גורם רפואי נוסף שהינו או מגיש עזרהראשונה או חובש אשר יהיו בשטח הבריכה וגם הם מוגדרים בתקנות בריכות הרחצה של משרד הפנים 

"9) .א) מחזיק בריכת שחיה לא יעסיק אדם, ואדם לא יעסוק, כמגיש עזרה ראשונה או כחובש, לפי הענין, בבריכת שחיה אלא אם כן אותו ארם - ( ו) הוא אח הרשום בפנקס כמשמעותו בתקנות בריאות העם(עוסקים בסיעוד , חובש ש הוכשר בצבא הגנה לישראל או בבתי חולים), התשמ״ט-1988 0 יבמסגרת אחרת כגון אגודת מגן דוד אדום בישראל לפי חוק מגן דוד אדום, , פאראמדיק או רופא, או שעבר הכשרה נאותה כמגיש עזרה  ראשונה תש״י- 950 ו ראשונה או כחובש לפי האמור, בהתאמה, בחלק א׳ או ב׳ לתוספת הראשונה שהועברה ואושרה ב ידי מי שהוא בעל הכשרה וניסיון של חובש בהתאם לטופס שבחלק ג׳ לתוספת השניה: (2 (עבר אחת לשנתיים, ממועד תחילת העסקתו, רענון נאות בעזרה ראשונה, לפי התכנית המפורטת בחלק ב׳ לתוספת השניה, שהועבר ואושר בידי מי שהוא לפחות בעל הכשרה של חובש בעל ניסיון בהתאם לטופס שבחלק ג׳ לתוספת השניה. (ב) על אחד לפחות מפרטי הלבוש של מגיש עזרה ראשונה או חובש בשעת מילוי תפקידו שהם חולצה או מכנסיים, יירשם ״מגיש עזרה ראשונה״ או ״חובש״, בהתאמה, בצבעים נוגדים(קונטרסטיים)(כגון פריט הלבוש יהיה עשוי מחומר מאט שאינו בוהק וצבעו צהוב או כתום והכיתוב בשחור, או פריט ה לבוש בצבע בתום והכיתוב בכחול); ג דל ה אות לא יפחת מ־10 ם״מ, בגופן(פונט) מרים תם או אריאל מעובה %15 מגובה האות. (ג) מגיש עזרה ראשונה או חובש - (1 (יגיש עזרה ראשונה לנפגעים באתר בריכת השחיה, ויהיה זמין, בכל עת, להגשת עזרה כאמור: (2 (ש משמש בתפקידים נוספים באתר בריכת השחיה, יעסוק בעת אירוע אך ורק כמגיש עזרה ראשונה או כחובש, לפי הענין "

בבריכת השחיה יהיה בכל העת יומן מבצעים בו יתועדו כל הארועים אשר קראו בבריכה לרבות מקרים רפאוים בהם טיפל חובש מגיש עזרה ראשונה על פי התקנות :

"23) .א) מחזיק בריכה ינהל יומן לפי הטופס שבתוספת השביעית ובו יירשמו כל האירועים שאירעו בבריכה, לרבות אירועים שבהם טיפל, לפי הענין, מגיש עזרה ראשונה או חובש"

על המציל לעבור הכשרה בת 44 שעות הכוללת את הנושאים הבאים :

חלק א: תכנית ה כשרה בעזרה ראשונה ל מגיש עזרה ראשונה ו למציל תנאים להסמכה: ציון שלא יפחת מ-85) מתוך ציון מרבי של 100 (בכל אחד מבין מבחן עיוני ומבחן מעשי מסכמים

.מבוא לעזרה ראשונה אנטומיה 

 .פגיעות ראש 

 פיזיולוגיה כללית 

 .החייאה בסיסית למבוגר 

 .פגיעות חזה 

 החייאה בסיסית למבוגר 

 .פגיעות בבטן  

 .שברים בגפיים כולל קיבוע טבעי 

החייאת ילדים ותינוקות 

שברים בעמוד השדרה הגבי 

 .טביעה במים מתוקים, מי ים, ומי ים המלח

.מצבי חירום נשימתיים 

 .קיבוע ללוח גב(צווארונים)

 .החייאה בעזרת מכשירים (מפוח )

.פגיעות צלילה 

 להנשמה מבוגר וילד, מנתבי אוויר, חיץ להנשמה, מסכות כים, שימוש בחמצן) 

פגיעות מבעלי חיים - כולל בעלי חיים ימיים ( מדוזות)

 .מחלות לב(כולל דום לב) 

 .פגיעות אקלים (מכת חום, 5.0 התייבשות, שיזוף יתר) 

.תרגול החייאה בסיסית ובאמצעות  מכשירים

  .כוויות כולל חומרים כימיים - 

 .מצבי חירום רפואיים (זעזוע מוח, 5.1 עילפון, אפילפסיה, ^\.כ) ,סוכרת) ועד

סבב מיידי בטראומה, וארגון השטח 

 .מחלות זיהומיות, דרכי מיגון 1 (כגון כפפות, משקפיים) 

 .תרגול וחזרה בהחייאה וטראומה 

 .מבוא לטראומה וקינמטיקה 

 .שמירה על נתיב אוויר בטראומה, 

.מבחנים עיוניים ומעשיים 

 ושמירה על עמוד שדרה צווארי בטראומה 

 .הלם 

  .טכניקות לעצירת שטפי דם

רענון למצילים יכלול את הנושאים הבאים :

חזרות בהחייאה בסיסית מבוגר וילדים כולל מכשור החייאה 

חזרה על מצבי חירום רפואיים(עלפון, אפילפסיה,, זעזוע מוח, מכת חום, התייבשוח, פגיעות מבעלי חיים ימיים - מדוזות)

שמירה על עמוד שדרה צווארי, לרבות קיבוע  ללוח גב 

 הלם לסוגיו ־ כולל טכניקות לעצירת שטפי דם  חיצוניים

 טיפול ראשוני בשברים 

 סיכום הרענון 

מעבר להכשרות המצילים והצוות עזרה ראשונה סביב הבריכה ישנו ציוד חובה שימצא בצמוד לעמדת ההצלה ובהישג ידו של המציל 

גלגל הצלה

 מוט שאורכו חמישה מטרים לפחות עם אנקול הצלה בקצהו

אמצעי בריזה שיאפשר כריזה לציבור במתו־ בריבת 

 משרוקית 

בעמדת ההצלה יהיו ציוד עזרה ראשונה על פי התקנות עמדת העזרה ראשונה תכלול בתוכה:

ערכת החייאה1

ערכת טראומה  כוללת: מפוח הנשמה סיליקון למבוגר 1 תחבושת אישית 10 הכולל מסכה ושקית העשרה תחבושת בינונית 2 מפוח הנשמה סיליקון עם מסיכות 1 לילד ולתינוק כולל שקית העשרה מנתבי אויר בגדלים

 משולש בד וסיכות בטחון 5

 סקשן - שואב הפרשות ידני 1

 חוסם עורקים סיליקון 2

 2 חחבושת לכוויות

 2 קטטר לשאיבה מסי 18 ,8 2 מכל גודל 

מספרים 1 

מכל חמצן אלומיניום 3 ליטר 

1 צווארון מתכוונן לחמישה גדלים

 1 וסת פין אינדקס

 1 ערכת עירוי ליטר אחד (לשימוש 2 רק למי שהורשה לבצע עירויים) 

מסיכת חמצן %100 למבוגר 1 

מסיכת חמצן %100 לילד 1 

כפפות חד פעמיות 4 זוגות

 תיק נשיאה מתאים 1

 תרמיל נשיאה 1

 לוח גב הכולל שלוש רצועות 

מעבר לציוד זה אשר ימצא בעמדת ההצלה יהיה חדר שיוגדר כמרפאה ובו ימצא הציוד הבא:

ארון אחסון 

ציוד החייאה וחמצן

 כסא 

מסכת כיס להנשמה

 מנתב אויר 00 

עגלה / שולחן טיפולים 

 מנתב אויר 0 

 מנתב אויר 1 

 ערכת חמצן ניידת

 מנתב אויר 2 

ערכת הנשמה למבוגר

מנתב אויר 3 

ערכת הנשמה לתינוק 

 מנתב אויר 4

 ערכת תרמיל חובש

 מסכת חמצן %100 למבוגר

ערכת עירוי 1 ליטר

מסכת חמצן %100 לילדים

כיור עם מים זורמים 

רשת חבישה מם' 2 Xמטר 25 1

 שמיכה רשת

 חבישה מסי 4 Xמטר 25 1 

מיתקן קיבוע ראש צווארי רב פעמי 

רשת חבישה מס׳ 6 Xמטר 25 1

 ערכת הנשמה למבוגר מפוח הנשמה סיליקון למבוגר י" 1 

תרמיל נשיאה 

 מפוח הנשמה סיליקון לילד

 מכל חמצן אלומיניום 3 ליטר 

 מפוח הנשמה סיליקון למבוגר הכולל מסיכה מם' 5 ושקית העשרה

 וסת פין אנדקס 

 מסכת הנשמה מסי 2 למפוח 

 סקשן - מכשיר שאיבה 

 קטטר לסקשיין מם'18 

4קטטר לסקשיין מסי 8 

. ציוד חבישה

סקשיין -שואב נוזלים

אגד מדבק 100

 מנתב אויר מסי 1 

אגד"3 50 

מנתב אויר מסי 2 

אגד"4 30 

מנתב אויר מם' 3 

 מנתב אויר מסי 4 

איספלנית נייר"

 קטטר שאיבה מם׳ 8

 משולש בד+סיכות בטחון 

קטטר שאיבה מם' 18 

סד פלסטי ליד

 פד גזה סטרילי"3'^3 

 ערכת הנשמה לתינוק 

תרמיל נשיאה 

תחבושת שדה אישית 

 תחבושת לכוויות

 מפוח הנשמה לתינוק הכולל מסיכה מם׳ 0 ושקית העשרה

 אגד צינור מאריך להעשרת חמצן 

אגד"3 

מנתב אויר מסי 00

 אגד"4 

 מנתב אויר מסי 0

  אלונקה מתקפלת 

 קטטר שאיבה מסי 18

לוח גב 

ירצועות ללוח גב

  מד לחץ דם + שרוול לילדים 

צוארון קיבוע מתכוונן 

מסכת חמצן %100 לילדים 

חוסם עורקים

וסת פין אנדקס למכל חמצן 

כר מכוסה בציפית 

 מכל חמצן אלומיניום 3 ליטר

 מד חום 

מסכת חמצן %100 למבוגר

 צנצנת למד חום 

 מסכת חמצן %100 לילד 

מד לחץ דם עם שעון

 צינור לחמצן, משקפיים

סטטוסקופ 

 קיסמי עץ 

שפדל עץ 

 ערכת עירוי 

שקית קירור 

איספלנית נייר"1

 אגן מוגלה פלסטי 

חוסם ורידים 

סיר מיטה פלסטי 

מערכת לעירוי נוזלים 

בקבוק שתן פלסטי 

פד גזה 5 Xסטרילי 

מספריים לחומר עם כפתור 

 פד לחיטוי עור

 פינצטה לגוף זר 

צינור ונפלון מסי 18G 2 

פינצטה כירורגית 

צינור ונפלון מסי 22G 2 

תמיסת saline ליטר

 יומן אירועים 

כפפות חד פעמיות(100 

ערכת תרמיל להגשת עזרה ראשונה הכולל 

 סד פלסטי ליד

קערה ומעמד לקערה 

מספריים לחבישה

 כוסות חד פעמיות

1 חוסם עורקים סיליקון 

אגד אגד מדבק 

 גליל מגבות נייר 

 איספלנית נייר

 פד גזה "X3סטרילי "3

 פד לחיטוי עור 

וזלין משחה 40 גרם 

תחבושת שדה אישית 

 פולידין משחה 50 גרם 

תחבושת  שדה בינונית

 פולידין נוזלי 1 ליטר 

 תחבושת אלסטית 8 ס״מ 

2 מנתבי אויר 1 מכל גודל

תחבושת לכוויות 

סבון נוזלי רפואי 

משולש בד + סיכות בטחון 

 םביעור 

כל מה שצוין בבריכות השחיה תקף לחלוטין לחופי הים ולכן כל החל על בריכת שחיה יחול על חופי הים במדינת ישראל 


להזמנת ביקורת ציוד והדרכות אכנון ניתן להתקשר לטלפון 058-4619948 ונשמח להגיע אליכם 

בהצלחה 

קרא עוד  
2 דקות קריאה
17Feb

בלוג קצר העוסק בעיקר במהות קורסי העזרה ראשונה ומה חשיבותם

שלום רב,

היום בבלוג אספר מעט על קורסי עזרה ראשונה מה הם מהות הקורסים ומה יתרונות הקורסים שלנו 

אז נתחיל במה מהות הקורסים ?

קורסי עזרה ראשונה הינם קורסים ברמת חשיבות גבוה מאוד שכן אנשים עלולים להיתקל במקרה רפואי בכל מקום בו הם ילכו ובכל מקום בו הם ימצאו.

בהצלת חיים אין הזדמנות שנייה התגובה חייבת להיות מהירה חדה ומדויקת כדי להציל אדם 

לעיתיים זמן התגובה הוא קריטי בהצלת חיים וכל דקה שתעבור תקטין מאוד את הסיכוי לעזור ולהציל את החולה/ הנפגע 

לכן מטרתם העיקרית של הקורסים היא לזהות מצבי חירום רפואיים אשר מצריכים טיפול מהיר ולדעת להגיב אליהם על מנת להציל את החולה/ נפגע ולהשאירו במצב בו לכוחות הרפואה שיגיעו יש אפשרות להמשיך ולטפל בחולה 

המהות של הקורסים היינה הצלת חיים וטיפול ברמת השטח על מנת לקבע את מצבו של החולה ולמנוע את התדרדרותו 

אנו כחברה אשר מעבירה קורסים מאין אלו מבצעים בקורס תרגול רחב של כל משתתפי הקורס בכל אחד מתכני הקורס וגורמים לנוכחים בקורס להרגיש את מצב הלחץ אשר מופעל על המטפל ברמת השטח ובכך מכינים את המתלמדים בקורס למצב החירום הבא אשר יקרא בדרכם 

אנו מספרים ומדגישים את חשיבות השקט הנפשי והיכולת לטפל באירוע בצורה רגועה ומקצועית ככל שניתן יחד עם זזאת לא לסכן ולא במעט את הצוות המטפל או המטופל 

הקורסים כוללים תרגולי החייאות תרגולי חבישות תרגולי הוצאת גוף זר ועוד מרכיבים אשר קוראים תוך כדי הקורס 

ישנם סוגים רבים ומגוונים של קורסים החל מקורס  הפעלת דפיברילטור 

קורס 4 שעות הכולל בתוכו החייאת מבוגר ילדים ותינוקות חנק מגוף זר במבוגרים ילדים ותינוקות פציעות וחבישות ומעט מצבי חירום רפואיים נפוצים.

קורס 8 שעות הכולל את כל מה שיש בקורס 4 שעות וכן פגיעות בעלי חיים כויות התחשמלות ושימוש בתיק החייאה בסיסי

קורס 22 שעות כולל את כל מה שיש בקורס 8 שעות ובנוסף פגיעות ראש פגיעות עמוד שדרה פגיעות בטן והלמים.

קורס 44 כולל את כל מה שיש בקורס 22 שעות ובנוסף טראומה על כל חלקיה הכוללת מהות טראומה סכמת טיפול בטראומה פגיעות חודרות ועוד.

קורס 60 כולל את כל מה שיש בקורס 44 ובנוסף טיפול ברעידות אדמה וטיפול בארוע רב נפגעים 

בכל הקורסים משולבים תרגולים רבים אשר מכינים את משתלמי הקורסים למצבי אמת תוך תשומת לב לאיכות ורמת הטיפול וכן לבטיחות המטפל / מטופל

לכל משתתף אשר משיים את הקורס ועמד בכל מטלותיו מונפקת תעודה המעיד על השתתפותו בקורס ועמידו בכל תנאי הקורס 


רוצים להזמין קורס הקשרו אלינו ל 058-4619948 ונגיע לפגישת הכרות אצלכם 


קרא עוד  
1 דקות קריאה

בבלוג זה אכתוב על כוויות על מבנה העור תפקידיו וכיצד ניתן לטפל בכוויות

על מנת לדון בכוויות נכיר מעט את שכבות העור 

•מבנה העור – העור בנוי מ 3 שכבות עיקירות

• 

•1. אפידרמיס – שכבת העור החיצונית דקה יחסית ומגינה על הגוף מחדירת מזיקים וחידקיים

• 

•2. דרמיס – שכבת העור העבה שנמצאת תחת האפידרמיס ובתוכה שכבות שומן זקיק השערה שכבת      עצבים וכו'

• 

•3. הפידרמיס (סבו-טאקס) – שכבה הפנימית ביותר בעור ומגינה על האברים הפנימיים ומצפה אותם


לאחר שהכרנו מעט את שכבות העור נכיר את תפקידיו של העור 

•תפקידי העור – העור הינו האיבר הגדול ביותר בגוף האדם

•מבין יתר תפקידיו :

•עטיפה של איברים פנימיים

• 

•הגנה חיצונית מפני מזהמים וחידקים

• 

•ויסות חום / קור בעזרת הזעה / כיווץ העור

• 

•חישה על ידי קולטנים להרגשת חום קור כאב ועוד

כעת לאחר שאנו מכירים את שכבות העור ואת תפקידיו נכיר מעט את הסכנות שיש בפגיעה בעור 

•סכנות העלולות להגרם כתוצאה מפגיעה בעור :

•1. זיהום – פגיעה בעור  ובעיקר בשכבה החיצונית של העור יכול לגרום לזהום ולחדירת מזהמים

• 

•2. מכת חום / התיבשות – פגיעה בעור עלולה לגרום לפגיעה בחיישנים שאחראים על יצור ופליטת ההזעה ואם אלו לא יעבדו עלול הפצוע להכנס למצב התיבשות / מכת חום

• 

•3. הלם תת נפחי – כתוצאה מפגיעה בעור לא יהיה מה שימנע שנוזלי הגוף להישמר בתוך הגוף ולא לדלוף החוצה

• 

•4 חנק – כתוצאה מפגיעה בעור באזור קנה הנשימה עלולים להיווצר שלפוחיות בקנה הנשימה

•על מנת לקבוע את סוג וחומרת הפגיעה יש לדרג את הכוויה על פי חומרתה

סוג הכוויה

הפגיעה בשכבת העור

סימנים

זמן החלמה

כוויה דרגה 1

אפידרמיס

אדמומיות, כאב, נפיחות קלה

מספר ימים עד שבוע

כוויה דרגה 2

דרמיס

אדמומיות, כאב, נפיחות, שלפוחיות

שבועיים עד חודש יתכנו צלקות

כוויה דרגה 3

היפודרמיס

אודם, כאב, שלפוחיות, גלד, זיהום

מספר חודשים עד שנה ולעיתים השתלת עור


•את החישוב יש לעשות על פי חישוב קבוע שנקבע

•לצורך החישוב ישנן 2 שיטות חישוב

• 

•1. חישוב על פי תשיעיות

• 

•2 חישוב על פי גודל כף יד של הנפגע

• 

•שני השיטות יתנו את אותו חישוב יש להשתמש בעיקר בשיטת התשיעיות ולא בשיטת כף יד על מנת להעריך את הנפגע

•שיטת כף יד –

•על פי שיטה זו יש לחשב את שטח הכוויה על פי גודלו של כף היד של הנפגע על גודל הכוויה ולספור את מספר הידיים שמהווים את גודל הכוויה ואם נניח 100 פעמים את כף ידו של החולה על גופו הוא יכסה בדיוק את כל גופו

• 

•שיטה זו טובה לחישוב של שטח קטן וספציפי של כוויה ולא לשטחים גדולים ורחבים

  

עשה

אל תעשה

יש להוריד בגדים מהמטופל על מנת שלא ידבקו (אין להוריד בגד שנדבק בכוח ויש לחתוך את הבגד סביבו)

אין להשתמש בתרופות "סבתא" למינהן כמו יוגורט חמאה וכו'

יש לחבוש בתחבושת שמיועדת לכוויות

אין להשתמש בתרופות המכילות סטראויידים ללא אישור רופא כגון סילברול (הדבר עלול לגרום לתגובה אלרגית של הנפגע)

יש לקרר במים

אין לנקב שלפוחיות

בכוויות דרגה 1 ניתן למרוח ג'ל אלוורה 

אין לקרר בקרח

בכוויות דרגה 2 יש להשתמש במים סטריליים בלבד

אין להשתמש בתחבושת שאינה סטרילית

יש לפנות למתקן רפואי בהקדם

אין להשתמש בתחבושת שלא מיועדת לכוויותקרא עוד  
1 דקות קריאה
14Aug

בבלוג זה הסבר על עקיצת דבורה ועל נשיכת בעלי חיים

בבלוג זה נדון על עקיצת דבורה ועל נשיכת בעלי חיים 

עקיצת דבורה :

במשפחת הדבורים 3 סוגי דברים :

דבורת הדבש אשר עוקצת ומתה 

צרעה גרמנית צבעה צהוב היא גדולה יותר והיא יכולה לעקוץ מספר פעמים 

צרעה מזרחית ( דבור ) - צבעה שחור עם כנפים צהובות וגם היא יכולה לעקוץ מספר פעמים 

בעת עקיצת דבורה תהיה נפיחות באזור עקיצת הדבורה 

הסכנות העיקריות בעת עקיצה באזור הפנים הינה נפיחות אשר תגרם לקוצר נשימה 

בעקיצה באזור הפה נפיחות של הלשון והשפתיים אשר תגרום לחסימת נתיב האוויר של החולה 

בעת זיהוי העקיצה יש לפעול על פי השלבים הבאים

יש להוציא את העוקץ שנראה כמו מחט קטנה במקום העקיצה (יש להוציא את כל העוקץ בעדינות ולא להשאיר חלקים ממנו בגוף עלול לפתח זיהום)

יש לשטוף את מקום עקיצה עם מים וסבון (לא אלכוהול) 

מנוחה

הרגעה 

והשגחה !!!

במידה וזו עקיצת הראשונה של הנפגע מדבורה יש להשגיח שהחולה לא מפתח סימני אלרגיה שיכולים להיות :

פריחה קוצר נשימה 

הפרשת דמעות רוק ונזלת מוגברת,

דופק מהיר 

אי שקט 

ועוד

במידה ומתפתחים סימני אלרגיה יש לפנותו לבית החולים בהקדם האפשרי תוך שמירה על נתיב האוויר של הנפגע 

במידה וזו אינה הפעם הראשונה וידוע כי החולה אלרגי יהיה בידו מזרק אפיפן אשר מכיל בתוכו אדרנלין שמכווץ כלי דם ומקל על סימני אלרגיה 

במידה ומתפתחים סימני אלרגיה יש לדבר עם המוקד הרפואי של מדא וזה ינחה אתכם על מתן אפיפן לחולה העדיפות הינה שהחולה יזריק לעצמו את האפיפן ולא אנחנו רק במדיה ואין ברירה וקיבלנו את אישור המוקד הרפואי נזריק את האפיפן אל הירך של החולה מבלי להוריד את בגדיו יש להחזיק את המזרק צמוד לרגל למשך 10 שניות לפחות ורק לאחר מכן להרימו חזרה מהרגל 

גם לאחר מתן האפיפן יש לפנות את הנפגע לבית החולים בהקדם האפשרי היות והטיפול עלול שלא להספיק ובעוד פרק זמן קצר יחזרו התסמינים של האלרגיה 


במידה ולא התפתחו תוך שעה וחצי תסמיני אלרגיה כנראה שגם לא יתפתחו בהמשך ולכן אני כבר פחות חושש מאלרגיה אצל נפגע כזה 


נשיכת בעלי חיים:

בנשיכה של בעלי חיים ישנם 3 בעיות עיקריות :

1. מחלות שעלול על החיים להעביר בעת הנשיכה 

2. זיהום שעלול להתפתח כתוצאה מהנשיכה

3. פציעות מדממות 

בשני הבעיות הראשונות קצת קשה להתמודד ברמת השטח ויש להגיע עם החולה לבית חולים על מנת לטפל בהם 

בבעיה השלישית יש לטפל ברמת השטח ומהר על מנת להתגבר על הדימומים ועל הפציעות אשר גרמו הנשיכות של בעל החיים לעיתים ניתקל  בנשיכות אשר גורמות לפציעות עמוקות ומדממות מאוד ויש לחבוש אותם אחת אחת על מנת להתגבר על הדימום שהם יצרו 

יש לחטא אותם במים וסבון ולא באלכוהול לחבוש את הפציעות ולהעביר את הנפגע לבית החולים בהקדם האפשרי

במידה וידוע היכן נמצא בעל החיים יש להביאו להסגר ברשות המקומית על מנת לוודא כי החייה הנושכת אינה נגועה במחלת הכלבת בעיקר במידה ולא יגוע היכן החייה הנושכת החולה יטופל בטיפול מניעתי למניעת כלבת בכל מקרה 


נשמח לענות על שאלותיכם כאן  

 

קרא עוד  
1 דקות קריאה
12Aug

בבלוג זה נדון בטיפול בפגיעות נחשים ועקרבים

פגיעות בעלי חיים

נחשים: 

בארץ ישנם 41 סוגי נחשים פעילים 9 מהם ארסיים כלפי בני אדם ועוד 8 ארסיים למחצה (כלפי חיות אחרות) 

היות ורובנו אינו בקיא בנחשים ואינו יודע לזהות איזה סוג נחש הכיש לכן ההתיחסות להכשות הינה כנחש ארסי אשר הכיש ויש להתייחס לכל המשמעויות של כל הכשה כאל נחש ארסי 

הנחש הנפוץ ביותר בארץ בקרב הנחשים הארסיים הינו צפע ארץ ישראלי אשר נפוץ בכל חלקי הארץ מגיע לגודל ממוצע של 135 ס"מ ומסוכן מאוד

 הנחש המסכן ביותר בארץ הינו שרף עין גדי ואחד מתכונותיו הינה שיש לו שן אחת בלבד והיא מופנת לאחור הוא מכיש איתה הכשתו קטלנית ובמרבית המקרים בהם היו הכשות של השרף הנפגע אינו שרד את ההכשה ומת 

ישנם מספר כללי זהירות שיש לבצעם בעת התקלות בנחש 

1. יש להימנע מתנועות פתאומיות העלולות להבהיל את הנחש ולגרום לו להכיש 

2. יש להרחיק ילדים מקרבת הנחש (נחש הוא לא חיית מחמד ואין לנסות ללטף אותו)

3. יש לסגת לאחור בעדינות עד למרחק של 6-8 מטרים מהנחש ואז ניתן לברוח ללא פחד ממנו (נחש יכול לזנק פי 3 מגודלו בפעם אחת) 

4. אין לרדוף אחרי נחשים (גם לא לאחר הכשה) 

5. לא לצעוק על הנחש זה לא עוזר לנחש אין אוזנים ולכן הוא לא ישמע את הצעקות שלכם


כיצד נזהה הכשה ?

1. סימני הכשה על האיזור שהוכש של שני שיניים או של שן אחת 

2. נפיחות מקומית באזור ההכשה שמתפשטת לכל האיבר שהוכש 

3. כאב מקומי במקום ההכשה שמתפשט לכיון מרכז הגוף 

4. שלפוחיות מלאות בנוזל צהבהב במקום ההכשה 

5. שני פסים אדומים ממקום ההכשה לכיוון מרכז הגוף (מעידים על הכשה כמעט ודאית של נחש ארסי )

6. אי שקט חיוורון הזעה מרובה (תכונות האופיניות להגברת הזרמת אדרנלין) 

7. טשטוש ראיה , הזיות תופעות האופיניות לנחשים הפוגעים במערכת העצבים

8. כאבי בטן בחילות הקאות - אופיני לנחשים הפוגעים בריריות הקיבה ובריריות הלב 

9. סיפור מקרה - אדם שיגיע ויגיד שהוא הוכש על ידי נחש יש להאמין לו שאכן זה מצבו 


הטיפול באדם מוכש :

1. מנוחה מוחלטת בצל 

2. הרגעה - האטת הזרמת הדם והלימפה בגוף

3. הסרת תכשיטים וכל דבר העלול להפוך להיות חסם עורקים באזור המוכש 

4. קיבוע האיבר המוכש לגוף (יד לגוף, רגל מוכשת לרגל בריאה וכו')

5. חמצן במידה ויש בריכוז גבה 

6. פינוי דחוף לבית החולים

7. במידת הצורך החייאה מלאה תוך מתן דגש לבטיחות הצוות שאין נחש בסביבתנו בעת ביצוע ההחייאה 


מה לא עושים בהכשה :

1. אין להניח חסם עורקים ורידים או כל חסם אחר (הארס זורם בלימפה ולכן אין ערך לחסם זה )

2. אין לנקב שלפוחיות 

3. אין למצוץ את הארס

4 אין לצרוב את הארס

5. אין לקרר בקרח אלא רק במים זורמים 

6. אין לחטא באלכוהול

7. אין להשקות את הנפגע בבאלכוהול

8. אין לחמם את מקום ההכשה

9 אין לנסות לתפוס את הנחש 


מדוע לא מנסים לתפוס את הנחש ?

נחש ארסי אשר הכיש יברח למקום מסתור בו יוכל להסתתר לרוב זה יהיה בעשביה או אבנים 

לנחש לוקח כ 2 דקת לטעון את שן הארס מחדש על מנת להכיש שוב 

בעת הכניסה לעשביה לחפש את הנחש אנו מיצרים רעידות אשר מפחידות את הנחש ולכן הוא עלול לתקוף שוב על מנת להגן על עצמו 

זו הסיבה שבגללה לא מחפשים את הנחש ולא מנסים לתפוס אותו 


חשוב הנחש הינה חייה מוגנת ואסר להרוג אותה 


עקרבים  !!!

בארץ קיימים 21 סגי עקרבים וכולם מוגדרים חייה ארסית בתוך המשפחה הזו מספר סוגי עקרבים אשר עקיצתם עלולה להיות קטלנית 

בתוך משפחת העקרבים יש את :

העקרב קטלן עב זנב

העקצן הצהוב

צהוב מצוי 

ועוד 

עקרבים לרוב עוקצים בידים או ברגליים 

לרוב עקיצות עקרבים קורות כאשר הולכים לישון בשטח באוהל ומשאירים נעלים מחוץ לאוהל ובבוקר שמכניסים את הרגל לנעל יש שם עקרב אשר עוקץ 

את העוקץ העקרב מזרים דרך הזנב שלו

בעת עקיצת עקרב יש לנהוג בדומה להכשת נחש 

מנוחה מוחלטת

הרגעה 

הסרת תכשיטים

העשרה בחמצן

והשינוי הינו בקירור יש לקרר את מקום העקיצה בקרח היות והארס של העקרב עובד טוב בחום אך אינו עובד טוב בקור והוא אינו מתפשט בקור לכן יש לקרר את מקום העקיצה עם קרח עטוף בבד ולהניחו על מקום העקיצה 

יש לפנות את הנפגע לבית החולים באופן מיידי 

במידת הורך ביצוע החייאה מלאה תוך שמירה על הבטיחות על מנת שאין עקרב בסביבתנו ואנו חשופים לעקיצה גם כן 

לשאלות ותגובות אנו פה לענות לכם קרא עוד  
1 דקות קריאה
29Jul

בבלוג זה אני אכתוב את כל סכמת ההחייאה של החייאת רחוב לאדם שאינו חובש או איש רפואה ועליו לבצע החייאה לאדם מחוסר הכרה ברחוב

החייאה מהי?

החייאה הינה הפעלת חלק ממשולש החיים הלב הריאות והמוח 

את ההחייאה מבצעים רק לאחר שמוודאים כי מי ששוכב מולנו הינו מחוסר הכרה וזקוק כעת להחייאה 

על מנת לוודא כי מי ששוכב מולנו הינו מחוסר הכרה יש לבצע 3 בדיקות :

1. תגובת החולה לקול

2. תגובת החולה לכאב

3. בדיקת נשימה 

תגובת החולה לקול הינה בדיקת אשר בה אנו משוחחים עם החולה ורואים האם החולה מגיב לקול ולדיבור בדיקה זו קצרה ומהירה וכל תגובה לקול מעידה כי החולה בהכרה ואין צורך לבצע בו החייאה 

לאחר שבדקנו את התגובה לקור ולא היתה כזו נבדוק תגובה לכאב 

את הבדיקה נבצע על ידי לחיצה על שרירי הטרפז של החולה אחרי הכתפיים על השריר עצמו ויש ללחוץ חזק על מנת להכאיב בשריר זה 

לשריר זה 2 יתרונות ראשית הוא מאוד כואב בעת הלחיצה עליו ושנית הוא מייצר רפלקס (תגובה) של הרמת הכתף במידה וזיהינו אחד מהסימנים של הרמת הכתף או הבעת כאב מצד החולה יש לעצור ולהרים את רגליו של החולה מעל גובה ליבו הוא אינו זקוק כעת להחייאה 

במידה ולא זיהינו שום דבר מהסימנים יש להטות את ראשו של החולה לאחור להצמיד את האוזן אל פיו של החולה ולהתבונן לכיוון בית החזה שלו זוהי בדיקת הנשימה יש הישאר בתנוחה זו לפחות 6 שניות על מנת לשמוע את הנשימה ולראות את בית החזה עולה ויורד במידה וראינו עליה של בית החזה ושמענו את הנשימה החולה אינו זקוק להחייאה בשלב זה ויש לוודא כי הוא ממשיך לנשום 

במידה והחולה לא נושם ובית החזה אינו עולה ויורד ואיננו שומעים את הנשימה יש להזעיק סיוע רפואי (להתקשר ל 101) לבקש מהסובבים לנו כי יבואו אלינו מכשיר דפיברילטור קרוב שיש באזור ועד להגעתו יש להניח 2 כפות ידיים במרכז בית החזה של החולה לנעול את המרפקים ישרים ולבצע לחיצות חזקות ועמוקות בקצב של 120 עיסויים בדקה אין צורך לעצור את העיסויים בין כל סבב 

העיסויים יעצרו בגלל 3 סיבות בלבד 

1 החולה חזר להכרה ואין צורך עוד בהחייאה 

2 מפיו של החולה יוצאות הפרשות רבות החוסמות את נתיב האוייר יש להטות את ראשו הצידה לנקות את ההפרשות ולהמשיך ברצף העיסויים 

3 מכשיר דפיברילטור מגיע למקום ויש לחברו 

מרגע חיבור מכשיר הדפיברילטור לחולה אנו מקשיבים להנחיות המכשיר ומבצעים את הוראותיו בדבקות 

את ההחייאה אין להפסיק עד להגעת צוות בכיר מאיתנו אשר יחליף אותנו בהמשך ביצוע ההחייאה והמשך הטיפול בחולה


לשאלות נוספות אשמח לענות כאן בבלוג 

קרא עוד  
1 דקות קריאה